Art. 209 kk. – uchylanie się od alimentacji – co warto wiedzieć
Rodzina

Art. 209 kk. – uchylanie się od alimentacji – co warto wiedzieć?

Uchylanie się od alimentacji to termin określający brak wypłacania świadczenia alimentacyjnego na dziecko przez rodzica zobligowanego orzeczeniem sądu albo ugodą podpisaną przed sądem bądź innym organem, albo inną umową.

Co to jest uchylanie się od alimentów i czy jest karalne?

Do płacenia alimentów może zostać zobowiązany zarówno ojciec, jak i matka dziecka, a uchylanie się od tego obowiązku jest przestępstwem. Obowiązek ten jest uwarunkowany decyzją sądu (orzeczeniem sądowym, jak na przykład wyrokiem), ugodą zawartą przed sądem albo innym organem bądź inną umową (akceptowana jest umowa alimentacyjna, bądź inna umowa wyznaczająca obowiązek płacenia alimentów). Gdy łączna wysokość zaległości jest równa trzykrotności wyznaczonej kwoty alimentów, sprawa może zostać skierowana do prokuratury. Jednak te kwestie warto omówić ze specjalistą. Szukając prawnika, warto sprawdzić ofertę kancelarii https://www.adwokat-cyranski.com/adwokat-lodz-prawo-karne. Adwokaci mają doświadczenie, pomogą przygotować pozew albo odpowiedź, a także zajmą się reprezentacją.

Jakie kary grożą za niepłacenie alimentów?

Pierwszą karą, której może spodziewać się osoba niepłacąca alimentów, jest kara grzywny, co oznacza obowiązek uregulowania konkretnej kwoty na rzecz skarbu państwa. W dalszej kolejności stosuje się karę ograniczenia wolności. W praktyce oznacza to obowiązek wykonywania pracy na rzecz wyznaczonej organizacji charytatywnej w konkretnej ilości godzin miesięcznie oraz przez konkretną ilość miesięcy. Można spodziewać się także potrącenia z wynagrodzenia za pracę w wysokości wyznaczonej procentowo.

Za uchylanie się od obowiązku można spodziewać się także kary pozbawienia wolności do jednego roku.

Kiedy sąd wyda wyrok skazujący i kara zostanie wymierzona sprawcy, razem z oznaczeniem wyroku zostaje wpisana do karty karnej sprawcy i pozostaje tam przez dłuższy czas. Ta informacja działa na szkodę zobligowanego do płacenia alimentów, gdyż niekaralność jest sprawdzana przez wielu pracodawców. Przedsiębiorcy często wymagają dostarczenia informacji o niekaralności albo karty karnej.

Jeżeli rodzic niepłacący alimentów przyczynił się do niemożliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dziecka, które jest uprawnione do alimentów, musi spodziewać się surowszej kary, nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Kto powinien złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji?

Zawiadomienie składa osoba pokrzywdzona pod warunkiem, że jest pełnoletnia. Może tego dokonać drugi rodzic albo opiekun prawny. Za złożenie odpowiada również organ społeczny albo organ podejmujący działania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego.